Apartmani
Penthausi
Townhausi
To je savršenstvo
1. Opšte odredbe.
Ova politika obrade ličnih podataka sastavljena je u skladu sa zahtevima Saveznog zakona od 27. jula 2006. br. 152-FZ „O ličnim podacima“ i utvrđuje postupak obrade ličnih podataka i mere za obezbeđivanje sigurnosti ličnih podataka podatke preuzeo Lastva Park (u daljem tekstu Operater).
1.1. Operator kao najvažniji cilj i uslov za sprovođenje svojih aktivnosti postavlja poštovanje ljudskih i građanskih prava i sloboda u obradi njegovih ličnih podataka, uključujući zaštitu prava na privatnost, lične i porodične tajne.
1.2. Ova Politika Operatora u vezi sa obradom ličnih podataka (u daljem tekstu — Politika) odnosi se na sve informacije koje Operater može dobiti o posetiocima veb lokacije https://lastvapark.com/.

2. Osnovni koncepti koji se koriste u Politici.
2.1. Automatizovana obrada ličnih podataka — obrada ličnih podataka korišćenjem računarske tehnologije.
2.2. Blokiranje ličnih podataka — privremeni prekid obrade ličnih podataka (osim u slučajevima kada je obrada neophodna radi razjašnjenja ličnih podataka).
2.3. Veb lokacija — skup grafičkih i informativnih materijala, kao i računarski programi i baze podataka, koji obezbeđuju njihovu dostupnost na Internetu na mrežnoj adresi https://lastvapark.com/.
2.4. Informacioni sistem ličnih podataka — skup ličnih podataka sadržanih u bazama podataka, i obezbeđuje njihovu obradu informacionih tehnologija i tehničkih sredstava.
2.5. Depersonalizacija ličnih podataka — radnje usled kojih je nemoguće utvrditi, bez upotrebe dodatnih informacija, pripadnost ličnih podataka određenom Korisniku ili drugom subjektu ličnih podataka.
2.6. Obrada ličnih podataka — bilo koja radnja (operacija) ili skup radnji (operacija) izvedenih pomoću alata za automatizaciju ili bez upotrebe takvih alata sa ličnim podacima, uključujući prikupljanje, evidentiranje, sistematizaciju, akumulaciju, čuvanje, pojašnjenje (ažuriranje, promena), izdvajanje , upotreba, prenos (distribucija, pružanje, pristup), depersonalizacija, blokiranje, brisanje, uništavanje ličnih podataka.
2.7. Operator — državni organ, opštinski organ, pravno ili fizičko lice, nezavisno ili zajedno sa drugim licima koji organizuju i (ili) vrše obradu ličnih podataka, kao i utvrđivanje svrhe obrade ličnih podataka, sastava ličnih podataka do biti obrađeni, radnje (operacije) izvršene sa ličnim podacima.
2.8. Lični podaci — sve informacije koje se direktno ili indirektno odnose na određenog ili identifikovanog korisnika veb stranice https://lastvapark.com/.
2.9. Korisnik — bilo koji posetilac veb lokacije https://lastvapark.com/.
2.10. Pružanje ličnih podataka — akcije usmerene na otkrivanje ličnih podataka određenoj osobi ili određenom krugu lica.
2.11. Širenje ličnih podataka — bilo kakve akcije usmerene na otkrivanje ličnih podataka neodređenom krugu lica (prenos ličnih podataka) ili upoznavanje sa ličnim podacima neograničenog broja lica, uključujući otkrivanje ličnih podataka u medijima, objavljivanje na informacione i telekomunikacione mreže ili pružanje pristupa ličnim podacima na bilo koji drugi način.
2.12. Prekogranični prenos ličnih podataka — prenos ličnih podataka na teritoriju strane države u nadležnost strane države, stranom fizičkom ili stranom pravnom licu.
2.13. Uništavanje ličnih podataka — uništavaju se sve radnje usled kojih se lični podaci nepovratno uništavaju nemogućnošću daljeg obnavljanja sadržaja ličnih podataka u informacionom sistemu ličnih podataka i (ili) materijalnih nosilaca ličnih podataka.

3. Operator može da obrađuje sledeće lične podatke Korisnika.
3.1. Puno ime.
3.2. Adresa E–pošte.
3.3. Brojevi telefona.
3.4. Sajt takođe prikuplja i obrađuje anonimne podatke o posetiocima (uključujući kolačiće) koristeći usluge Internet statistike (Iandek Metrica i Google Analitics i druge).
3.5. Navedene podatke u daljem tekstu u tekstu Politike objedinjuje opšti koncept Ličnih podataka.

4. Svrha obrade ličnih podataka.
4.1. Svrha obrade ličnih podataka Korisnika je informisanje Korisnika slanjem e–pošte.
4.2. Takođe, Operator ima pravo da Korisniku šalje obaveštenja o novim proizvodima i uslugama, specijalnim ponudama i raznim događajima. Korisnik uvek može odbiti primanje informativnih poruka slanjem Operatera e–poštom na adresu e-pošte lastvapark.com sa naznakom „Odbijanje obaveštenja o novim proizvodima i uslugama i posebnim ponudama“.
4.3. Podaci o lišenim korisnicima prikupljeni pomoću usluga Internet statistike koriste se za prikupljanje informacija o postupcima korisnika na veb lokaciji, poboljšanje kvaliteta stranice i njenog sadržaja.

5. Pravni osnov za obradu ličnih podataka.
5.1. Operater obrađuje lične podatke Korisnika samo ako ih korisnik samostalno popunjava i / ili šalje posebni obrasci koji se nalaze na veb lokaciji https://lastvapark.com/. Popunjavanjem odgovarajućih obrazaca i / ili slanjem svojih ličnih podataka Operateru, Korisnik se slaže sa ovom Politikom.
5.2. Operator obrađuje anonimne podatke o Korisniku ako je to dozvoljeno u podešavanjima korisničkog pregledača (omogućeno je čuvanje kolačića i upotreba JavaScript tehnologije).

6. Postupak prikupljanja, čuvanja, prenosa i drugih vrsta obrade ličnih podataka.
Sigurnost ličnih podataka koje obrađuje Operater obezbeđena je primenom zakonskih, organizacionih i tehničkih mera neophodnih za potpuno ispunjavanje zahteva važećeg zakonodavstva u oblasti zaštite ličnih podataka.
6.1. Operator osigurava sigurnost ličnih podataka i preduzima sve moguće mere kako bi isključio pristup ličnim podacima neovlašćenih lica.
6.2. Lični podaci korisnika nikada ni pod kojim okolnostima neće biti preneti trećim licima, osim u slučajevima koji se odnose na sprovođenje važećeg zakonodavstva.
6.3. U slučaju otkrivanja netačnosti u ličnim podacima, Korisnik ih može samostalno ažurirati slanjem obaveštenja Operateru na e-adresu Operatora lastvapark.com sa naznakom „Ažuriranje ličnih podataka“.
6.4. Period za obradu ličnih podataka je neograničen. Korisnik može u bilo kom trenutku opozvati svoj pristanak na obradu ličnih podataka slanjem obaveštenja Operateru putem e–pošte na adresu e–pošte Operatora https://lastvapark.com/ sa naznakom „Povlačenje saglasnosti za obradu ličnih podataka“.

7. Prekogranični prenos ličnih podataka.
7.1. Pre započinjanja prekograničnog prenosa ličnih podataka, operater mora da se uveri da strana država, na čiju teritoriju treba da prenese lične podatke, pruža pouzdanu zaštitu prava subjekata ličnih podataka.
7.2. Prekogranični prenos ličnih podataka na teritoriji stranih država koje ne ispunjavaju gore navedene uslove može se izvršiti samo ako postoji pismena saglasnost subjekta ličnih podataka za prekogranični prenos njegovih ličnih podataka i / ili izvršenje sporazuma u ​​kome je subjekat ličnih podataka stranka.

8. Završne odredbe.
8.1. Korisnik može dobiti bilo kakva pojašnjenja o pitanjima od interesa u vezi sa obradom njegovih ličnih podataka kontaktiranjem Operatora putem e–maila https://lastvapark.com/.
8.2. Ovaj dokument odražavaće bilo kakve promene u politici obrade ličnih podataka od strane Operatora. Politika važi neograničeno dok je ne zameni nova verzija.
8.3. Trenutna verzija Politike je slobodno dostupna na Internetu na https://lastvapark.com/policy/.
Politika obrade ličnih podataka
© All rights reserved, 2021